Ochrana osobných údajov

Oboznámenie dotknutých osôb podľa GDPR

s informáciami, ktoré sa majú poskytovať pri získavaní osobných údajov od dotknutých osôb, vrátane informácií, ktoré sú potrebné na zabezpečenie spravodlivého a transparentného spracúvania osobných údajov (ďalej len „Oboznámenie“), podľa nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „Zákon“)

Realitná kancelária 4you Reality s.r.o. so sídlom Hviezdoslavova 35, 045 01 Moldava nad Bodvou, IČO: 44 122 101, zapísaná v obch.registri okr.súdu Košice I., oddiel Sro, vložka 21749/V-Zbl (ďalej len “prevádzkovateľ¨), ako prevádzkovateľ informačných systémov, v ktorých sú spracúvané osobné údaje týmto oznamuje dotknutým osobám, že bude spracúvať ich nasledujúce osobné údaje, ktoré jej boli z ich strany poskytnuté:

meno, priezvisko a titul,
dátum narodenia,
rodné číslo,
adresa trvalého bydliska,
e-mailová adresa,
telefónne číslo,
bankové spojenie/IBAN
(ďalej len „OÚ“).

Prevádzkovateľ bude spracúvať OÚ vo svojom informačnom systéme (ďalej len „IS“) za nasledujúcich podmienok:

 1. účel spracúvania OÚ:  vyhotovenie:  zmlúv o sprostredkovaní predaja, prenájmu, rezervačných zmlúv, zmlúv o zložení zálohy, kúpnych/nájomných zmlúv,  ocenenia nehnuteľností,  záznamu o obhliadke nehnuteľností, evidencia v databáze klientov hľadajúcich nehnuteľnosť,
 2. zoznam osobných údajov, ktoré sa spracúvajú: OÚ podľa písm. a. až e. tohto Oboznámenia v rozsahu skutočne poskytnutom dotknutou osobou;
 3. právny základ spracúvania: súhlas dotknutej osoby; zákon o účtovníctve,
 4. príjemcovia OÚ: tretie osoby, ktoré na základe poverenia prevádzkovateľov spracúva OÚ (napr. právnik, banka pre účely vyhotovenia zálož.zmluvy),subjekty štátnej správy (kataster), súdnej a verejnej moci, vo vzťahu ku ktorým si prevádzkovatelia plnia povinnosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

Prevádzkovateľ bude uchovávať OÚ v IS:
– po nevyhnutnú dobu určenú zákonom o účtovníctve v prípadoch, pri ktorých došlo k finančnej   transakcii,
– po dobu maximálne päť (5) rokov v prípadoch, pri ktorých nedošlo k finančnej transakcii.

Dotknuté osoby majú v súvislosti so spracúvaním svojich OÚ prevádzkovateľom nasledujúce práva:

 1. právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim OÚ:
  a) právo požadovať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú OÚ, ktoré sa ich týkajú;
  b) ak prevádzkovateľ takéto OÚ spracúva, má dotknutá osoba právo na prístup k týmto OÚ a informácie o:
  – účele spracúvania OÚ,
  – kategórii spracúvaných OÚ,
  – príjemcoch alebo kategóriách príjemcov,
  – dobe ich uchovávania, resp. kritériách na jej určenie,
  – existencii práva požadovať od prevádzkovateľa opravu, výmaz alebo obmedzenie spracúvania OÚ, práva namietať proti takémuto spracúvaniu,
  – právo podať sťažnosť/návrh na začatie konania dozornému orgánu – Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,
  – ak sa OÚ nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj,
  – existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania v zmysle Nariadenia a/alebo Zákona.
 2. právo na opravu OÚ, v rámci ktorého má dotknutá osoba právo:
  – požiadať prevádzkovateľa o bezodkladnú opravu nesprávnych OÚ, ktoré sa dotknutej osoby týkajú;
  – požiadať prevádzkovateľa o doplnenie neúplných OÚ.
 3. právo na vymazanie („na zabudnutie“), v rámci ktorého má dotknutá osoba právo:
  a) dosiahnuť bezodkladný výmaz OÚ, ktoré sa jej týkajú; prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať OÚ len vtedy, ak je splnený niektorý z nasledujúcich dôvodov:
  – OÚ už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
  – dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie,
  – dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa Nariadenia a/alebo Zákona a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa Nariadenia a/alebo Zákona,
  – OÚ sa spracúvali nezákonne,
  – OÚ musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej únie, právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
  – OÚ sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa Nariadenia a/alebo Zákona.
  b) Právo na vymazanie nemožno uplatniť v prípade, ak je spracúvanie OÚ potrebné:
  – na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
  – na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Európskej únie, právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;
  – z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s Nariadením a/alebo Zákonom;
  – na účely archivácie vo verejnom záujme, vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely Nariadenia a/alebo Zákona, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na vymazanie OÚ znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo
  – na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
 4. právo na obmedzenie spracúvania OÚ, v rámci ktorého má dotknutá osoba právo:
  a) na obmedzenie spracúvania OÚ prevádzkovateľom v jednom z nasledujúcich prípadov:
  – dotknutá osoba napadne/namieta správnosť OÚ, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť ich správnosť;
  – spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu OÚ a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
  – prevádzkovateľ už nepotrebuje OÚ na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
  – dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa Nariadenia a/alebo Zákona, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
 5. právo na prenosnosť OÚ, v rámci ktorého má dotknutá osoba právo:
  a) získať OÚ, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a
  b) preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak:
  – sa spracúvanie zakladá na súhlase dotknutej osoby podľa Nariadenia a/alebo Zákona alebo je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej je dotknutá osoba zmluvnou stranou, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy, a
  – ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov právo na prenos OÚ priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné. Uplatnenie práva na presnosť údajov dotknutou osobou nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.
 6. právo namietať spracúvanie OÚ a automatizované individuálne rozhodovanie, v rámci ktorých má dotknutá osoba právo:
  a) kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu OÚ, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané ako nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi alebo je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia osoba, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na týchto právnych základoch.
  b) kedykoľvek namietať proti spracúvaniu OÚ spracúvaných na účely priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom;
  Dotknutá osoba môže svoje právo namietať uplatňovať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií;
  c) aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú; Toto právo sa neuplatňuje, ak je rozhodnutie:
  – nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom;
  – povolené právom Únie, právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, ktorými sa zároveň stanovujú aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby; alebo
  – založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.

Poskytnutie OÚ prevádzkovateľovi na spracúvanie v IS je zmluvnou požiadavkou (dohodou dotknutej osoby a prevádzkovateľa) a následkom ich neposkytnutia je nemožnosť realizácie obchodného prípadu.

Toto oboznámenie poskytuje prevádzkovateľ dotknutým osobám, ktoré využívajú služby realitnej kancelárie 4you Reality s.r.o. Dotknutá osoba je pred poskytnutím služby realitnej kancelárie povinná oboznámiť sa s ním a výslovne potvrdiť, že:
– jej prevádzkovateľ Oboznámenie poskytol,
– s Oboznámením sa oboznámila a mala teda dostatok času a priestoru na jeho naštudovanie, plne rozumie jeho textácii a obsahu a je si plne vedomá jeho významu a skutočností z neho vyplývajúcich.Toto Oboznámenie dotknutých osôb – ktoré využívajú služby realitnej kancelárie 4you Reality s.r.o., je zverejnené a k dispozícii na nahliadnutie na web-stránke www.4youreality.sk.

blog lam dep | toc dep | giam can nhanh

|

toc ngan dep 2016 | duong da dep | 999+ kieu vay dep 2016

| toc dep 2016 | du lichdia diem an uong

xem hai

the best premium magento themes

dat ten cho con

áo sơ mi nữ

giảm cân nhanh

kiểu tóc đẹp

đặt tên hay cho con

xu hướng thời trangPhunuso.vn

shop giày nữ

giày lười nữgiày thể thao nữthời trang f5Responsive WordPress Themenha cap 4 nong thonmau biet thu deptoc dephouse beautifulgiay the thao nugiay luoi nutạp chí phụ nữhardware resourcesshop giày lườithời trang nam hàn quốcgiày hàn quốcgiày nam 2015shop giày onlineáo sơ mi hàn quốcshop thời trang nam nữdiễn đàn người tiêu dùngdiễn đàn thời tranggiày thể thao nữ hcmphụ kiện thời trang giá rẻ